Polityka prywatności

Zasada ochrony prywatności

 • Administratorem danych osobowych jest HUB4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kleszczowej 14A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000813855.
 • Kontakt z Administratorem danych osobowych odbywa się poprzez adres e-mail kontakt@hub4.pl.
 • Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 • Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej GDPR) w celu:
  • zapewnienia obsługi imprez, w tym organizacji imprezy, rejestracji i weryfikacji uczestników a także innych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR);
  • udzielania odpowiedzi na pytania związane z Serwisem oraz jego funkcjonowaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);
  • korzystania z usługi powiadamiania, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR);
  • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być, w zależności od przypadku, niemożność korzystania z usług świadczonych przez serwis XXXXX, niemożność uzyskania odpowiedzi na zadane pytania lub niemożność otrzymania powiadomienia.

Zakres przetwarzania danych osobowych

 • Administrator przetwarza zakres danych podanych przez użytkownika w treści zagadnienia kierowanego do Administratora.
 • Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są jedynie do: realizacji umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu, udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, przesyłania newsletter, w tym informacji handlowych o Administratorze i jego produktach oraz usługach oraz w celach statystycznych.
 • Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Kontrola przetwarzania danych osobowych

 • Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w serwisie XXXXXX lub wysłanie na adres kontakt@hub4.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
 • Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy GDPR.

Udostępnianie danych osobowych

 • Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane organizatorom spotkań.

Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

 • Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.